Старата скопска чаршија, папокот на Скопје

Posted by & filed under ПО СВЕТОТ.

Се­кој скоп­ја­нец и дој­де­нец во гра­дот си има оми­ле­но ме­сто во чар­ши­ја­та. Ова не са­кам да зву­чи де­ка Ста­ра­та скоп­ска чар­ши­ја е са­мо на скоп­ја­ни, тоа, ве­ру­вам, де­ка нај­мал­ку би са­ка­ле да го ка­жат тие што со де­це­нии се­кое утро го пи­јат ча­јот или ка­фе­то со со­се­дот од ду­ќа­нот до нив, ту­ку, ед­но­став­но, де­ка се­кој… Read more »