Изложба на современ накит – ФЛОРА vs ФАУНА

 
 

Датум: 26.09.2018 – 30.09.2018
Место: Скопје
Локација: Природно-научен музеј
Почеток: 20:00
Цена: Непознато

ФЛОРА вс ФАУНА
ИЗЛОЖБА НА СОВРЕМЕН НАКИТ

Живееме на прекрасна планета. Полна со живот.
Токму оваа планета секојдневно не воодушевува и инспирира.
Секоја педа земја е единствена по својата убавина, полна растенија и животни кои се избориле да опстанат овде со нас… Инспирација која не понесе нас петмина и не донесе до овој момент што сакаме да го споделиме со вас.

Jоана Арделеан / Романија
Симеон Шомов / Бугарија
Јана Ацевска
Биби Клекачкоска
Глигор Кузмановски / Македонија

Локација: Природно-научен музеј
Отворање 26 септември 20ч.

——————————-

FLORA vs FAUNA
Exhibition of Contemporary Jewelry

We live on a beautiful planet, full of life.
Every day it exhilarates and inspires us.
Every foot of land is unique in its beauty, replete with vegetation and animal life that has succeeded in surviving here with us.
Inspiration that has moved the five of us, and led us to the moment we wish to share with you.

Ioana Ardelean / Romania
Simeon Shomov / Bulgaria
Jana Acevska
Bibi Klekackoska
Gligor Kuzmanovski / Macedonia

Venue: Macedonian Museum of Natural History
Opening September 26, 20h

(25)

Вашиот коментар