Машински инженер – ЛТХ Леарница

 
 

Регион: Цела Македонија
Краен рок за пријавување: 30/11/2018
Емаил: [email protected]
Контакт телефон: 046/204-418

Нудиме можост да бидете дел од идентификацијата, анализата и имплементирањето решенија во производствените процеци , вклучително анализа на трошоци, автоматизирање на процесите и решавање на комплексни проблеми, преку континуирана соработка и поддршка од страна на тимот инженери за развој во LTH Castings d.o.o.

МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР

Oдговорности:
• Калкулација и дефинирање на технолошките параметри
• Ја прати реализацијата на технолошкиот процес на производството, ја контролира оперативноста на машините и носи одлуки околу евентуалните промени во технолошките параметри
• Одговорен за унапредување на производниот процес, унапредување на техннолошката документација и оптимирање на технолошките леарски параметри на сите машини под висок притисок
• Следење на оперативните постапки, критичните параметри, матерјали за сите леарски операции заради усогласување со стандардните параметри
• Одговорен за реализација и оптимизација на нови производни процеси, како и за организација, надгледување и анализа на сите недостатоци кај тесните грла во производството, предлага најдобри решенија
• Креира упатства за производните процеси во леарницата
• Ги документира сите производни промени
• Соработка со сите сфери на унапредување на технолошките процеси и опрема
• Допринесува во воведувањето новитети во производниот циклус, со цел намалување на трошоците при леење и континуирано подобрување на системот
• Ги следи и спроведува сите правила на политиката за безбедност и здравје при работа и ја промовира политиката на LTH Castings d.o.o.
• Имплементира 5S
• Други активности по потреба на работата

Останато:
– обезбеден топол оброк
– покриени трошоци за превоз до работа (во случај над 3км оддалеченост, по износ на месечен јавен превоз)
– во случај кандидатот да доаѓа од друг град, можност за покривање на трошоци за сместување
– исплата на регрес за годишен одмор согласно услови за стекнување на правото на регрес
– исплата на новогодишен надоместок
– награди и бонуси согласно покажани резултати

Услови за работа
Позицијата бара користење на заштитна опрема, работа во смени.

(67)

Вашиот коментар