Вака се менува вашето тело после 40 години

 
 

До моментот кога ќе влезете во 40-тите години, најверојатно веќе сте ја погодиле вашата кариера, финансиските грижи на вашите 20-ти години се нешто од минатото и конечно сте стигнале до моментот од животот кога всушност се чувствувате прилично уверени за начинот на кој се обликувал вашиот живот.

Со се тоа кажано, сега знаеме дека стареењето не е без неговите недостатоци. Главно меѓу нив е дека на 40 години, вашето тело не е толку еластична, високо-метаболизирачка машина што беше пред една деценија или две. Всушност, како што стареете, може да има моменти кога воопшто не го препознавате вашето тело. Да почнеме со набројувањето:

1. Вашиот црн дроб ја губи битката

Slide 2 of 35: When it comes to drinking, once you hit 40, don’t expect to keep up with your colleagues in their 20s. In your later years, you’ll find that not only do fewer drinks get you drunk, but your hangovers are distinctly worse. These are both largely because of your liver’s weakening ability to metabolize alcohol combined with the decreased amount of water in your body. Limit yourself to one or two drinks a day if you want to avoid a serious headache the following morning.

Кога станува збор за пиење, откако ќе затерате накај 40 години, не очекувајте да бидете во чекор со вашите колеги и пријатели кои се во нивните 20-ти години. Во подоцнежните години, ќе откриете дека не само што помалку чашки ве опиваат, туку и дека вашите мамурлаци се значително полоши. Овие две работи во голема мера се заради слабеењето на способноста на вашиот црн дроб да го метаболизира алкохолот во комбинација со намалената количина на вода во вашето тело. Ограничете се на една или две чашки на ден, ако сакате да избегнете сериозна главоболка следното утро.

2. Повеќе се будите сред ноќ

Slide 3 of 35: Changes in sleep patterns are a totally normal part of aging. According to the U.S. National Library of Medicine, older adults tend to be less satisfied with their quality of sleep and report waking more frequently in the night.As internal medicine doctor Leslie Kernisan, MD, MPH, explained on the website Better Health While Aging, sleep troubles and insomnia can be indicative of underlying health problems associated with age as well. These include chronic diseases, osteoarthritis, and neurodegenerative disorders, to name a few. And if you find yourself waking up at 2 a.m. every night, check out these 10 Genius Tricks For Falling Back Asleep in the Middle of the Night.

Промените во рутината на спиење се тотално нормален дел од стареењето. Повозрасните лица имаат тенденција да бидат помалку задоволни од нивниот квалитет на сон и пријавуваат почесто будење во текот на ноќта.

Додека стареење, проблемите со спиењето и несоницата можат да бидат индикативни за основните здравствени проблеми поврзани со возраста. Овде се вклучуваат хронични заболувања, остеоартритис и невродегенеративни нарушувања.

3. Почнувате да се смалувате

Slide 6 of 35: Everybody shrinks as they age. Due to loss of bone density as well as muscle mass, it’s inevitable. However, the rate at which people get shorter varies depending on factors like gender and lifestyle.Between 30 and 70, for example, the University of Arkansas for Medical Sciences notes that men are likely to lose about an inch, while women can expect to lose two. Then, after 80, it’s possible for both men and women to lose yet another inch. You can control the rate at which you shrink by maintaining good posture, limiting alcohol and caffeine intake, and eating a balanced diet. And if you want to feed your brain well in addition to your body, check out The 50 Best Foods for Your Brain.

Сите се смалуваат како што стареат. Поради губењето на густината на коските, како и на мускулната маса, тоа е неизбежно. Сепак, стапката по која луѓето се смалуваат варира во зависност од факторите како пол и начин на живот.

На пример, помеѓу 30 и 70 години, истражувачите забележале дека мажите веројатно ќе изгубат околу сантиметар, додека жените може да очекуваат да изгубат и два. Потоа, по 80 години, можно е и мажите и жените да изгубат уште еден сантиметар. Можете да ја контролирате стапката со која се намалувате со одржување на добро држење на телото, ограничување на внесот на алкохол и кофеин и јадење балансирана исхрана.

4. Поголем ризик да скршите коска

Slide 7 of 35: As you age, your bones lose calcium and minerals which, in turn, makes them more brittle and prone to breakage. According to the U.S. National Library of Medicine, maintaining a well-balanced diet full of calcium and vitamin D can help prevent excessive bone deterioration.

Како што стареете, вашите коски губат калциум и минерали што, пак, ги прави повеќе кршливи и склони кон кршење. Одржувањето на добро избалансирана исхрана полна со калциум и витамин Д може да помогне да се спречи прекумерното влошување на состојбата со коските.

5. Вашите сетила за вкус и мирис се намалуваат

Slide 10 of 35: Smell and taste are highly connected senses—so when one deteriorates, the other does as well. And sadly, age can play a factor here. According to the National Institute on Aging, age-related complications ranging from head injuries and nerve damage to Parkinson’s and Alzheimer’s can all lead to long-term smell impairment. Meanwhile, taste buds naturally die off slowly over time, making you less keen to pick up certain flavors and taste profiles. And if you want to protect your brain—and smell and taste, too—check out 40 Habits to Reduce Your Risk of Dementia After 40.

Мирисот и вкусот се многу поврзани сетила – така што ако едното се влошува и другото ќе почне исто така. И за жал, возраста може да игра фактор тука. Компликациите поврзани со возраста, кои се движат од повреди на главата и оштетување на нервите од Паркинсон и Алцхајмер, сите може да доведат до долгорочно нарушување на сетилото за мирис. Во меѓувреме, пупките за вкус на јазикот природно згаснуваат со текот на времето и сето тоа прави помалку веројатно да осетите одредени вкусови и профили на вкус.

6. Вашите зглобови ослабнуваат

Slide 11 of 35: If your joints are feeling more rickety these days, it could be a sign of osteoarthritis, a normal (and unfortunate) part of aging that involves the deterioration of the cartilage between bones. However, though this cartilage naturally wears down over time, it can also be aggravated by certain factors like hormonal imbalance, obesity, and chronic inflammation. If you’re dealing with joint pain, eating non-acidic foods, leading an active lifestyle, and buying orthopedic shoes are just a few ways to alleviate your aches.

Ако во зглобовите почнувате да чувствувате некоја крутост и болку деновиве, тоа би можело да биде знак на остеоартритис, еден нормален (и секако несреќен) дел од стареењето што подразбира влошување на состојбата на ‘рскавицата помеѓу коските. Меѓутоа, иако оваа ‘рскавица природно се троши со текот на времето, може да се влоши и од одредени фактори како хормонална нерамнотежа, дебелина и хронично воспаление. Ако се почнувате да осеќате болка во зглобовите, јадете храна која не содржи природни киселини, водите активен животен стил и купете ортопедски чевли, како само од неколкуте начини да ги ублажите болките.

7. Арно ама, вие сте поотпорни на обичната настинка. Yaaay!

Slide 12 of 35: This is one major bonus about getting older. By the time you reach middle age, your body will have been exposed to the common cold and other similar viruses enough to have become naturally immune, as Jack Gwaltney, MD, an infectious disease specialist at the University of Virginia School of Medicine, explained to Everyday Health.

Ова е еден голем бонус од стареењето. До моментот кога ќе достигнете средна возраст, вашето тело ќе биде изложено на обичната настинка и други слични вируси доволно за да станете природно имуни, па оттаму не е се толку лошо во стареењето.

8. Мозокот не ви работи како некогаш и ви е “замаглен“

Slide 13 of 35: If you’re having trouble thinking clearly, staying on track, or remembering even the tiniest things, you’re probably experiencing brain fog. Though this sort of mental fuzziness can occur at any time from stress, fatigue, depression, and blood sugar imbalances, it is more commonly seen in people over 40 as the result of age-related hormonal changes, notes Aviva Romm, MD, a physician, midwife, and herbalist.

Ако имате проблем да размислувате јасно, да останете на вистинскиот пат или да запомните дури и ситници, веројатно доживувате замаглување на мозокот. Иако овој вид на ментална нејасност или блокада може да се појави во кое било време од стрес, замор, депресија и нерамнотежа на шеќер во крвта, почесто се забележува кај луѓе над 40 години како резултат на хормонални промени поврзани со возраста.

(221)

Вашиот коментар