Филмови кои треба да ги избегнете ако гледате со партнерот

 
 

Договорот за заедничко гледање филм со вашиот партнер одамна е класика, без разлика дали штотуку сте се запознале со некого или сте во брак со години. Но, имајте на ум дека само затоа што филмот е означен како „романтичен“ или „секси“ не значи дека е добар избор за заедничко гледање. Ако сакате да избегнете незгодни ситуации, жестоки аргументи, враќање меморија до дедо Ное и назад или да ве обземе тоа депресивно чувство дека романтиката е всушност мртва, тогаш веројатно треба да ги избегнувате овие филмови.

“Unfaithful”

Slide 2 of 21: The title should be enough to warn you that this might not be the best movie for date night. This 2002 drama starring Diane Lane, Richard Gere and Olivier Martinez tells the story of a suburban woman whose chance encounter with a sexy stranger alters the course of her life. Based in part on Claude Chabrol’s 1969 film La Femme Infidèle, the movie is both steamy and suspenseful, but one that might well leave you eyeing your partner with suspicion.

Насловот треба да биде доволен за да ве предупреди дека можеби овој не е најдобриот филм за заедничката филмска ноќ. Оваа драма од 2002 година во која глумат Дајан Лејн, Ричард Гир и Оливие Мартинез ја раскажува приказната за една приградска жена чија случајна средба со секси странец го менува текот на нејзиниот живот. Филмот делумно е правен врз основа на филмот „La Femme Infidèle“ на Клод Шаброл од 1969 година, филм, кој навистина е неверојатен и неизвесен со романтични сцени, но дефинитивно може да ве предизвика да гледате во вашиот партнер со сомнеж на некои делови.

“Gone Girl”

Slide 3 of 21: Based on Gillian Flynn’s bestselling novel, this 2014 thriller stars Rosamund Pike as a missing wife and Ben Affleck as the husband who’s suspected of her murder. Full of twists and turns, the story challenges the notion of the happy marriage and leaves viewers questioning how well you can really know someone - even the person who sleeps beside you.

Врз основа на најпродаваниот роман на Џилијан Флин, ова е трилер од 2014 година во кој глумат Розамунд Пике како исчезната сопруга и Бен Афлек како сопруг кој се сомнева во нејзиното убиство. Филмот е полн со пресврти и кулминации, а приказната го предизвикува поимот среќен брак и ги остава гледачите да се прашуваат колку добро можете да знаете некого – дури и личноста која спие покрај вас.

“Kramer vs. Kramer”

Slide 4 of 21: Watching a divorce and custody battle unfold is rarely a pretty picture, which is why the 1979 drama Kramer vs. Kramer is the definition of anti-romantic viewing. Dustin Hoffman and Meryl Streep star as a couple battling for custody of their 6-year-old son, and their raw and honest portrayal of the divorce process earned the film five Academy Awards.

Гледање на битка за развод и добивање старателство како се распространува ретко е убава слика, поради што драмата од 1979 година Крамер против Крамер е дефиниција за анти-романтично гледање филм. Дастин Хофман и Мерил Стрип се ѕвездите  представени како двојка, кои се борат за старателство над нивниот 6-годишен син, а нивното сурово и искрено портретирање на целиот процес за развод, му додесе на филмот пет Оскари.

Slide 5 of 21: It might be the perfect girl's night flick, but if your sweetie has any insecurities at all, then it’s best to watch this 2012 flick without him. Channing Tatum, Alex Pettyfer, Matthew McConaughey and Joe Manganiello show off their assets and their dancing skills in this fun movie about strippers at the top of their game.

Овој филм можеби е перфектен ако сте си собрани како за на девојачко, но ако вашата сакана половина воопшто има какви било несигурности, најдобро е да го гледате ова “тресење“ од 2012 година без него. Чанинг Татум, Алекс Петифер, Метју Меконахи и Џо Манганиело ги покажуваат своите мускулести тела и нивните стрип способности во овој забавен филм за стриптизерите кои се на врвот на нивната кариера.

“Showgirls”

Slide 6 of 21: Nomi (Elizabeth Berkley) dreams of making it as a dancer in Las Vegas in this racy 1995 movie co-starring Kyle MacLachlan and Gina Gershon. Skin, skin and more skin are on display, as Nomi’s life in the sleazy world of stripping leads to betrayal, but viewed with a partner, the movie’s more likely to make you feel squirmy than steamy.

Во овој филм од 1995 година, Номи (Елизабет Беркли), сонува да успее како танчерка во Лас Вегас, во кој глумат и Кајл МекЛаклан и Џина Герсон. Кожа, кожа и уште повеќе кожа се изложува, а бидејќи животот на Номи во сонливиот свет на соблекување и танцување доведува до предавство, не ви препорачуваме да го гледате со партнерот, бидејќи филмот со голема веројатност ќе ве натера да се чувствувате депресивно отколку секси.

“Obsessed”

Slide 7 of 21: Even if there’s little chance your relationship will be put at risk by an obsessive stalker, this 2009 thriller might have you worried. Starring Idris Elba and Beyoncé as a married couple who have to contend with an attractive and obsessive employee (Ali Larter), the movie seems to borrow elements from many films that came before it, but that doesn’t make it any easier to watch. It’s bound to have viewers eyeing their partners, wondering if all that talk about the “new” person at work is just flattery or something more sinister.

Дури и ако има мали шанси вашата врска да биде ставена во ризик од опсесивен следач, овој трилер за 2009 година можеби треба да ве загрижи. Глумци се добро познатите Идрис Елба и Бијонсе како брачна двојка, кои мораат да се справуваат со привлечен и опсесивен нивни вработен (Али Лартер). Филмот се чини дека позајмува некои елементи од многу слични филмови што биле пред него, но тоа нема да ви го направи полесно гледањето. Направен е за публиката да ги гледа своите партнери, прашувајќи се дали сето тоа што се зборува за „новата“ колешка/колега на работа е само ласкање или нешто повеќе.

“A Perfect Murder”

Slide 8 of 21: Based on the play Dial M for Murder, which became an Alfred Hitchcock film of the same name, this 1998 film stars Michael Douglas as a wealthy trader named Steven Taylor, Gwyneth Paltrow as his wife Emily, and Viggo Mortensen as David, an artist she’s in love with. There’s no illusion of wedded bliss here, and the double-crossing that ensues once Taylor convinces David to kill Emily makes for suspenseful albeit uncomfortable viewing , especially if you’re sitting next to your own partner.

Врз основа на претставата „Dial M for Murder“, која имаше и филмско остварување со Алфред Хичкок, овој е филм од 1998 година во кој глумат Мајкл Даглас како богат трговец по име Стивен Тејлор, Гвинет Палтроу како сопруга Емили и Виго Мортенсен како Дејвид, уметник во кој е зањубена Емили. Тука нема илузии за среќен брак и заплетите кои ќе се случуваат откако Тејлор ќе го убеди Дејвид да ја убие Емили ќе ви донесе сомнително чувство и непријатно гледање, особено ако седите до вашиот партнер.

“The Gift”

Slide 9 of 21: We all like to think our partners aren’t capable of the worst, even if we don’t know everything about their past. Secrets and mistrust are key themes in this 2015 thriller starring Joel Edgerton, Jason Bateman and Rebecca Hall, and the tension is wound so tight that it’s sure to cause viewers to grit their teeth. Bateman and Hall star as a young married couple whose happiness is threatened when a strange and possibly sinister childhood acquaintance reappears in their life.

Сите сакаме да мислиме дека нашите партнери не се способни за најлошото, дури и ако не знаеме сè за нивното минато. Тајните и недовербата се клучни теми во овој трилер од 2015 година во кој глумат Џоел Едгетон, Џејсон Батман и Ребека Хол, а тензијата е толку голема што речиси сигурно е дека ќе ви предизвика воспаление на вилицата од стегање. Батман и Хол се млада брачна двојка чија среќа е загрозена кога во нивниот живот повторно ќе се појави познаник со чудни и злокобни намери од нивното детство.

“Revolutionary Road”

Slide 10 of 21: When Kate Winslet and Leonardo DiCaprio reunited onscreen in this 2008 drama, Titanic fans were ready to rejoice. How great to see one of cinema’s most romantic pairings together again? But if fans were hoping Revolutionary Road would provide the kind of happily-ever-after Titanic couldn’t offer, they were surely disappointed. The movie tells the story of a once happy couple crumbling into a relationship of anger and resentment. Expertly acted, yes, but definitely not feel-good viewing for any couple who want to believe in everlasting love.

Кога Кејт Винслет и Леонардо Ди Каприо повторно се споија на екранот во оваа драма од 2008 година, носталгичарите на „Титаник“ беа спремни за “топење“. Колку е убаво да се види повторно еден од најромантичните парови на големото платно? Но, ако фановите се надеваа дека „Револуционерниот пат“ ќе обезбеди среќен крај, бидејќи Титаник не можеше да го понуди тоа, сигурно беа разочарани откако го погледнале овој филм. Филмот ја раскажува приказната за некогаш среќната двојка чија врска се распаѓа, полна со лутина и огорченост еден за друг. Топ глума, да, ама дефинитивно нема да се чувствувате добро особено ако сте од оние парови кои веруваат во вечна љубов.

“The Good Girl”

Slide 11 of 21: Jennifer Aniston shows off her dramatic acting skills in this 2002 movie about a discontented, married store clerk named Justine who starts an affair with a younger co-worker and becomes pregnant. Justine’s boredom and unhappiness are infectious, meaning that it’s hard not to watch this film without feeling a sense of malaise. Marriage in general is portrayed as a depressing void, and even the once steamy affair loses its heat.

Џенифер Анистон ги покажува своите драмски актерски способности во овој филм во 2002 година во се говори за неисполнетата, мажена продавачка по име Џастин, која започнува афера со помлад голега и забременува. Досадата и мизеријата кај Џастин се заразни, што значи дека е тешко да не се гледа овој филм без да имате чувство на меланхолија. Општо, бракот е прикажан како депресивна празнина, па дури и некогашната афера ја губи својата искра.

(187)

Вашиот коментар