10 причини зошто може да ви е досадно во бракот

 
 

На почетокот од бракот, сè ви се чини ново и возбудливо. Но, за жал, таа фаза на “меден месец“ нема да трае вечно. На крајот, работите ќе се успорат, па дури може и да се најдете облеани во досада.

За среќа, тоа чувство не значи дека вашиот брак е осуден на пропаст. Сè што значи е дека можеби ќе треба да посветите малку повеќе време и енергија за да ги направите работите повторно возбудливи. Прочитајте за да откриете зошто можеби се чувствувате здодевно во бракот, како и совети поддржани од стручни лица за тоа како да ги вратите работите назад по вистинскиот пат.

1. Престанавте да му поставувате прашања на вашиот партнер

Slide 2 of 22: As time goes by, you might feel like you know everything there is to know about your partner. But they’ve still got more layers, we promise! “I can guarantee that you probably think differently than the way you did four or five years ago,” says relationship expert Dr. Patrick Wanis, PhD. The same thing goes for your partner, which means you should never stop asking them questions and getting to know them. And for help with where to start, check out these 22 Questions to Ask Your Spouse Once a Year.

Како што одминува времето, можеби ќе се почувствувате како да знаете сè што има да знаете за вашиот партнер. Но, тие сè уште имаат слоеви и слоеви под нив, тоа ви гарантираме! Истата работа важи и за вашиот партнер, што значи дека никогаш не треба да престанете да им поставувате прашања и да ги запознавате.

2. Вашиот однос се смени но вашите очекувања се се уште исти

Slide 3 of 22: When you begin a relationship, you have a number of expectations, whether it’s about how exciting things should be, how available your partner should be, or how comfortable they should make you feel. But as the relationship goes on and circumstances change, you need to adjust your expectations as well.“It’s not so much that people change but the circumstances of the relationship change and then we change in response to that,” says Wanis. “You need to ask yourself what you’re expecting from the relationship and what you’re expecting from each other. Is that expectation fair and reasonable or are you expecting something that your partner can no longer fulfill?” For example, if your partner used to make dinner every night, but recently got a promotion and has to put in more hours at the office, that expectation may no longer be reasonable.

На почеток на секоја врска, разбирливо е да имате голем број на очекувања, без разлика дали треба тоа е колку да бидат возбудливи некои работи, колку е достапен вашиот партнер или колку пријатно треба да се чувствувате заради нив. Но, додека врската продолжува и околностите се менуваат, треба да ги прилагодите и вашите очекувања.

Не е до толку што луѓето се менуваат, но околностите на врската се менуваат сигурно, а потоа ние се менуваме како одговор на тоа. Треба да се запрашате што очекувате од врската и што очекувате едни од други. Дали тоа очекување е фер и разумно или очекувате нешто што вашиот партнер веќе не може да го исполни? На пример, ако вашиот партнер често ви прави ручек или вечера, но неодамна добил унапредување и мора да останува до покасно на работа, тоа очекување можеби не е повеќе разумно.

3. Не се изненадувате

Slide 4 of 22: It doesn’t have to be anything extravagant, but finding ways to surprise your spouse, whether with a gift or a thoughtful act, can keep your marriage feeling fresh, staving off those feelings of boredom. “What do you need to feel loved? What does your partner need to feel loved?” asks Wanis. “Look for ways to surprise your partner, but surprise them based on their personality style.” And here’s what we mean by that…

Не мора да биде нешто екстравагантно, но изнаоѓањето начини да го изненадите вашиот животен сопатник, без разлика дали е со подарок или со внимателен чин, може да го одржи вашиот брак да се чувствува свеж, да ве оддалечи од чувствата на здодевност. Што треба да се чувствувате сакано? Што му треба на вашиот партнер за да се чувствува сакан? Барајте начини да го изненадите вашиот партнер, но изненадете ги врз основа на нивниот стил на личност.

4. Не си ги познавате љубовните јазици на еден со друг

Slide 5 of 22: There are five love languages: words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and physical touch. Each person has two primary love languages that describe how they feel loved the most. “The best way to treat someone isn’t to treat them the way that you want to be treated, it’s to treat someone the way that they want and need to be treated,” says Wanis.Interactions with your partner will be a lot more engaging and fun when you are able to fully understand how you each receive love. For help with where to start, take the Five Love Languages Quiz and have your partner take it, too.

Постојат пет љубовни јазици: зборови на потврда, акти на услуга, примање подароци, квалитетно поминато време и физички допир. Секоја личност има два основни љубовни јазици кои опишуваат кога се чувствуваат најмногу сакани. Најдобриот начин да покажете љубов кон некого не е да се однесувате кон нив како што сакате кон вас да се однесуваат, туку да се однесувате кон некого како што таа особа сака и така треба и да бидат третирани.

Интеракциите со партнерот ќе бидат многу попривлечни и забавни кога ќе можете целосно да разберете како секој од вас добива љубов.

5. Не се наоѓате меѓусебно со храна

Slide 6 of 22: Food is one of the easiest ways to bond with your partner. Wanis says that he even considers it to be the sixth love language. “Whether you’re cooking together, whether you’re cooking for each other, whether you’re serving each other, or whether you’re going out to try out new restaurants, food can be another great way to experience and express love,” he notes. And for some activities to try, check out The 50 Best Bonding Activities for Married Couples.

Има една стара редакциска, дека човек се дебели само во среќен брак. Храната е еден од најлесните начини за поврзување со партнерот. Лесно е дури да се смета и за шести љубовен јазик. Без разлика дали готвите заедно, без разлика дали готвите едни за други, дали меѓусебно си сервирате храна или дали излегувате да испробувате нови ресторани и менија, храната може да биде уште еден одличен начин за доживување и изразување љубов.

6. Сте влегле во бубањ на дневната рутина

Slide 8 of 22: Having a hum-drum daily routine can make any relationship feel boring. Try new restaurants, new hobbies, and new places to visit. If you enjoy it, perfect! If not, laugh about it and vow never to do it again. Either way, getting out of your comfort zone ensures you won’t be bored. Plus, “it’s been proven that those who do new things together build ‘the cuddle hormone’ (oxytocin) and feel closer for longer,” says California-based psychotherapist Dr. Barton Goldsmith, PhD.

Дневната рутина може да ја направи секоја врска да биде досадна. Обидете се со нови ресторани, нови хобија и нови места за посета. Ако уживате во тоа, одлично! Ако не, смејте се на тоа и ветете си никогаш повеќе да не го сторите тоа. Во секој случај, излегувањето од зоната на удобност ви гарантира дека нема да ви биде здодевно. Плус, докажано е дека оние што прават нови работи заедно го билдаат „хормонот за гушкање“ (окситоцин) и се чувствуваат поблиски подолго време, вели еден психотерапевт од Калифорнија, д-р Бартон Голдсмит.

7. Не си поставувате цели во вашата врска

Slide 9 of 22: When you get into a relationship, most couples establish goals together. But as time goes on and you reach those goals, it’s pivotal to establish new ones to strive for. If not, you’re bound to feel unenthused about the future.Continuing to encourage and support each other in reaching your goals—whether solo or as a couple—ultimately increases the love you have for each other. As Goldsmith says, “Happiness comes from moving toward what you want, not necessarily getting it.”

Кога стапувате во врска, повеќето парови заедно воспоставуваат цели. Но, како што одминува времето и ги достигнувате тие цели, клучно е да воспоставите нови за кои ќе се стремите. Ако не, ќе почнете да се чувствувате неамбициозни за иднината.

Продолжувајќи да се охрабрувате и поддржувате едни со други за постигнувањето на вашите цели – без разлика дали се соло или како пар – на крајот ја зголемува љубовта што ја имате еден за друг. Запамтете, среќата доаѓа од тоа да се движиме кон она што го сакаме, а не ни е нужно да го достигнеме.

8. Сте станале како “петок и сабота“

Slide 11 of 22: On the other side of that coin, don’t be afraid to be your own person. Couples who spend too much time together can easily start to feel bored, or even worse, frustrated. Try finding new hobbies of your own and experiencing things away from your spouse sometimes. It’ll only give you more to share with them and make it more exciting when you reunite. And for more signs your marriage is heading downhill, read these 23 Major Signs of Marriage Trouble a Shocking Number of People Don’t See Coming.

Од другата страна на паричката, не плашете се да бидете ваша личност. Паровите кои поминуваат премногу време заедно, можат лесно да започнат да се чувствуваат досадно, па дури и полошо, фрустрирани. Обидете се да си пронајдете нови хобија кои ќе ги практикувате сами и понекогаш да доживеете нови нешта подалеку од вашиот животен сопатник. Дефинитивно ќе ви даде повеќе материјал да споделите со нив и да го направите моментот повозбудлив кога повторно ќе се соедините.

9. Се земате “здраво за готово“

Slide 13 of 22: Firstein says that once you start feeling safe and secure in your relationship, that’s when you get lazy, complacent, and yes, bored. “You kind of stop making any kind of efforts, both physically and otherwise,” she says. “And we don’t feel like we need to try the way that we try in the beginning.”Of course, after years of building a relationship with someone, it can be easy to think of what they do for you and your family as a normal part of life. But it’s important that you don’t take your partner for granted and that you constantly express gratitude for who they are and the impact they have on your life and happiness. You’ll be surprised how much zest that can bring back into your marriage.

Легендата вели дека откако ќе почнете да се чувствувате сигурно и безбедно во вашата врска, тоа е моментот кога ќе станете мрзливи, задоволни сами со себе и да, да ви е здодевно во бракот. Вие престанувате да правите какви било напори, физички или на друг начин и не се чувствувате како да треба да ги правите работите на начин на кој сте ги правеле уште на почетокот на вашата врска или брак.

Се разбира, после години градење на врска со некого, лесно може да се размислува за она што вашите партнери го прават за вас и вашето семејство како нормален дел од животот. Но, важно е да не го земате партнерот здраво за готово и постојано да изразувате благодарност во некоја форма за тоа кои се они и влијанието што тие го имаат врз вашиот живот и среќа. Ќе бидете изненадени колку шмек и шек може ова да врати во вашиот брак.

10. Вашиот сексуален живот не ве исполнува или е непостоечки

Slide 14 of 22: Sexual boredom is a common plague on long-term relationships. “It happens because people kind of fall into patterns of having a sexual relationship, or it’ll just be much less important,” says Firstein. “Learn how to keep things going, how to keep desire going, and how to keep things alive.”But how? Well, try voicing ideas with your partner and explore new ways to please each other. Just talking about sex can make your sex life a lot more exciting. And for more advice about the bedroom, make sure you know these 50 Ways to Have a Healthy Sex Life After 40.

Сексуалната досада е честа чума за долгорочните односи. Ова се случува затоа што луѓето некако паѓаат во рутини на сексуалниот однос или едноставно им станал тој аспект помалку важен. Научете како да ги продолжите работите возбудливи, како да ја одржувате желбата и како да ги одржувате нештата живи.

Како? Па, обидете се да изразите идеи со партнерот и истражете нови начини да се задоволувате. Само зборувањето за секс може да го направи вашиот сексуален живот многу повозбудлив…

(282)

Вашиот коментар